Info
Info
iSwarf 440 / 550
Umístění briketovacích lisů

Briketovací lisy mohou být ukončením systému dopravy třísek od obráběcích center nebo mohou pracovat samostatně s přiřazeným velkokapacitním zásobníkem nebo drtičem třísek. Násypky lisu jsou plněny buďto manuálně nebo automaticky prostřednictvím zdvihacího zařízení, které do násypky lisu vyklápí kontejnery s třískami, nebo šnekovým dopravníkem z velkoobjemového zásobníku materiálu v blízkosti lisu.

Lisy iSwarf 440/550 mohou být vybaveny čidlem hladiny pro snímání materiálu v násypce. Signál čidla hladiny je možné využít pro řízení provozu lisu a pro ovládání externího dopravníku materiálu vedoucího do násypky lisu. Pro uživatelský komfort je možné zapojení dálkové kontroly pomocí GSM nebo LAN.

Dlouhá životnost, nízké provozní náklady, snadná obsluha

Lisy iSwarf se vyrábí ve třech verzích, s lisovacím rámem s maximální silou 450 kN, 800 kN a 1000 kN s dvou-stupňovými lamelovými čerpadly a s elektromotory od renomovaných firem třídy IE2, které přináší našim zákazníkům přibližně 10 % úspory elektrické energie.

Dlouhá životnost lisovacího rámu je zajištěna uchycením hlavních pohyblivých částí rámu v konstrukci pomocí předepjatých svorníků, zajišťujících tuhost lisovacího rámu. Všechny opotřebitelné díly lisovacího rámu jsou vyrobeny ze speciálních materiálů a jsou velmi snadno vyměnitelné.

Elektrorozvaděč je osazen dotykovým displejem s řídícím systémem Siemens. Umožňuje velmi snadné přizpůsobení funkcí lisu měnícím se dle potřeb zákazníků. Displej je velmi dobrým pomocníkem jak pro obsluhy lisu, tak i pro provádění údržby.

Vlastnosti briket

Třísky z obrábění kovů se lisují bez přídavku pojiva do kovových briket. Brikety jsou mechanicky odolné, jejich hustota se pohybuje mezi 60 a 90 % hustoty původního   materiálu. Brikety mají tvar válce dle použitých nástrojů a typu lisu od průměru 55 do 100 mm.

Zbytková vlhkost brikety se pohybuje na úrovni přibližně 2 až 5 %. Měrná i zbytková vlhkost je závislá na struktuře a míře zaolejování materiálu.

Příklady měrné hmotnosti podle materiálů:
Měrná hmotnost brikety z hliníkových třísek je od 2 000 do 2 200 kg/m3
Měrná hmotnost brikety z ocelových třísek je od 4 500 do 5 200 kg/m3
Měrná hmotnost brikety z litinových třísek je od 4 500 do 6 000 kg/m3.
Měrná hmotnost brikety z mosazných třísek je od 5 500 do 6 800 kg/m3.

Konfigurace dle potřeby zákazníka

Každý stroj se navrhuje individuálně v technologickém centru firmy BRIKLIS podle požadavků  a potřeb zákazníka:

+ dle objemu zpracovávaných třísek doporučujeme typ hydraulického agregátu od 4 kW do 15 kW
+ dle požadavků na výkon lisu a kvalitu briket doporučujeme průměr lisovacích nástrojů od 55 mm do 100 mm
+ dle a způsobu připojení briketovacího lisu k výrobní technologii volíme typ a velikost násypky
+ pod lisovacím prostorem je standardně umístěna vana s emulzním čerpadlem na zachycování chladicích kapalin, které se z třísek lisováním vytlačují
+ všechny části briketovacího stroje jsou zasazeny do stavebnicového rámu, který umožňuje určitou flexibilitu při změně výrobního programu či navýšení objemu třísek. V
   takových případech je tedy možné snadno vyměnit násypku nebo hydraulický agregát.
Výhody technologie briketování

+ přímé napojení k výrobní lince, snadná obsluha, rychlý servis
+ maximální prolisování materiálu v celém objemu briket
+ výměna vhodnější násypky při změně podmínek provozu
+ částečná náhrada drtiče pro úpravu suroviny před briketováním
+ částečná náhrada odstředivky, nízká zbytková vlhkost
+ záchytné vany s čerpadly pro vytěsněnou chladicí kapalinu
+ integrovaný žlab pro vysunování briket
+ GSM modul zajišťuje hlášení o stavu stroje SMS zprávou
+ úspora skladovacího prostoru na třísky snížením jejich objemu
+ snížení nákladů na manipulaci s materiálem, zvýšení bezpečnosti
+ úspornější a bezpečnější tavba briket díky menšímu povrchu
+ snížené usazování prachu ve filtrech a menší tvorba strusky
Ekonomický přínos

Technologie briketování kovových třísek přináší zisk tím, že snižuje ztráty při recyklaci třísek a minimalizuje náklady na manipulaci a skladování. Třísky z obrábění kovů jsou cennou surovinu, se kterou je potřeba nakládat hospodárně tak, jako s výchozím materiálem. Současná strojírenská výroba je ovlivněna sílící mezinárodní konkurencí, která vytváří tlak na snižování výrobních nákladů a na cenu výrobků.  Použití briketovacího lisu pro zpracování třísek nabízí jedno z možných ekonomicky výhodných řešení.  Vysoká specifická hmotnost briket umožňuje jejich roztavení s nízkou ztrátou kovu. Návratnost investice závisí vždy na místních podmínkách a u lisování kovů se může pohybovat v měsících.

Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje.

Opětovné využití řezné kapaliny

Každý z briketovacích lisů je standardně vybaven separací chladící kapaliny, která je v určitém množství vynášena spolu s třískami dopravníkem z obráběcího stroje. Po oddělení kapaliny od třísek prochází kapalina přes sítko tak, aby došlo i k odstranění dalších nečistot. Chladící kapalinu je poté možné bez jakýchkoli úprav vrátit zpět do obráběcího stroje a opětovně ji použít. Případně lze rovněž kapalinu z lisu přivést zpět do stroje přes jemnou filtraci kapaliny, pokud je jí obráběcí stroj vybaven.
Volitelné násypky k lisu iSwarf

Podle vlastností lisovaného materiálu a podle možného způsobu dávkování Vám navrhneme vhodný typ násypky z těchto možností:

+ násypka typ 4 - základní o rozměru 200 x 400 mm s dávkovacím šnekem
+ násypka typ 6 zvětšená o rozměru 600 x 1000 mm s dávkovacím šnekem a rozrušovací hřídelí
+ násypka typ 12 se čtvercovým dnem 1200 x 1200 mm s vyhrnovací frézou a šnekovým dopravníkem, utěsněná proti úkapu kapalin pro lehké a sypké materiály
+ násypka typ 3SN-12 se třemi šneky o objemu 0,6 m3 s řetězovým pohonem a s přítlačným válcem WA nebo rozrušovací hřídelí WE, vhodná pro zpracování delších 
   třísek, které nejsou sypké a snadno se dají rozplést
+ násypka typ 4SN-12 se čtyřmi šneky o objemu 0,75 m3 s řetězovým pohonem a s přítlačným válcem WA nebo rozrušovací hřídelí WE, vhodná pro zpracování
   delších třísek, které nejsou sypké a snadno se dají rozplést

Násypku lisu Vám doporučíme nebo si ji zvolíte podle Vašich provozních podmínek.
Typ násypky Rozměry mm Objem m3 Popis
4 200 x 400 násypka základní s dávkovacím šnekem
6 600 x 1000 násypka zvětšená sdávkovacím šnekem a rozrušovací hřídelí
4SN - 12 0,75 násypka se čtyřmi šneky
3SN - 12 0,6 násypka se třemi šneky
12 1200 x 1200 násypka čtvercová s dávkovacím šnekem a rotorem
Volitelná příslušenství

+ čidla pro snímání hladiny materiálu v násypce, která umožňují řízení provozu lisu a ovládání externího dopravníku materiálu
   do násypky lisu
+ zapojení dálkového hlášení SMS zprávou o stavu technologie pomocí GSM nebo LAN pro větší bezpečnost provozu a komfort
+ hydraulický olej pro teploty okolí nižší než + 5 °C, jehož použití umožňuje provoz v nezateplené místnosti či ve venkovním
   prostředí až do -15 °C
+ přítlačný válec pro násypku se čtyřmi šneky (WA)
+ rozrušovací hřídel pro násypku se čtyřmi šneky (WE)
+ ultrazvukové dvoupolohové čidlo hladiny materiálu
+ příslušenství pro lisování kalů
+ záchytné vany s čerpadly snižují riziko znečištění během manipulace s nezpracovanými třískami. Zamezují případnému úniku
   kapalin při lisování a hlavně umožňují shromažďování vytlačených řezných kapalin a jejich navrácení zpět do výroby.
+ oplocení s bezpečnostnímu prvky
Technické údaje
Technické a provozní podmínky
povolená velikost vstupního materiálu do 30 mm
maximální provozní tlak 240 bar (24MPa)
maximální provozní teplota oleje 60 °C
pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C
Obecné technické parametry
napájecí napětí zařízení 400 V
ovládací napětí 24 V
krytí elektrických prvků IP54
hlučnost zařízení 77 dB
doba provozu lisu 3 směny
Typ Ø brikety
mm
Pracovní tlak
MPa
Výkon
kg / hod
Výkon čerpadla
kW
Rozměry stroje
mm
iSwarf 440 - 4 45 - 60 130 - 280 60 - 170 4 2250 x 2050 x 1590
iSwarf 440 - 5 45 - 60 130 - 280 80 - 220 5,5 2250 x 2050 x 1590
iSwarf 550 - 7 60 - 100 130 - 360 85 - 405 7,5 2300 x 2160 x 1630
iSwarf 550 - 11 60 - 100 130 - 360 110 - 500 11 2300 x 2160 x 1630
iSwarf 550 - 15 60 - 100 130 - 360 130 - 600 15 2300 x 2160 x 1630
Swarf 550 - 2x15 60 - 100 130 - 360 260 - 900 30 2920 x 2340 x 1610
Hliník
Měď
Bronz
Titan
Olovo
Litina
Zinkový prach
Brusné kaly
Ocel
Ostatní materiály
Váš vzorek
?
Lisy iSwarf jsou určeny pro lisování třísek z obrábění kovů, lisovacím tlakem 130 až 360 Mpa. Jsou univerzální a nejvíce přizpůsobivé vašim podmínkám. Lisování probíhá ve válcové raznici, vysoké komprese materiálu je dosaženo lisováním proti pevné závoře, která uzavírá lisovací komoru.

Řada lisů iSwarf je velmi rozsáhlá a nabízí mnoho variant výkonů a volitelného příslušenství. Kombinací volby příkonu motoru čerpadla hydraulického agregátu od 4 kW do 15 kW a průměru lisovacích nástrojů od 55 mm do 100 mm se řeší požadavek na kvalitu briket a výkon briketovacího lisu. Typ násypky se vybírá podle tvaru a velikosti lisovaného materiálu a způsobu zařazení lisu do technologické linky. Při lisování je možné vytlačit řezné kapaliny až do 2 % vlhkosti v briketách.

Díky stavebnicové konstrukci lisy iSwarf dokáží splnit nejnáročnější požadavky na automatizaci provozu a vybavení další technologií. Návratnost investice do lisů zpracovávající kovové třísky se pohybuje do 1 roku.
© 2019 Tomáš Prošek
Machine Export s.r.o.
Okružní 407 / Sezimovo Ústí / Česká Republika